תנאי אספקה אחריות ושירות


א. הזמנה ואספקה:

 1. הזמנה שבוצעה באתר האינטרנט אינה מחייבת את הלקוח ולא את פי.סי. פאוור פרו בע"מ, וזאת עד אישור הלקוח ופי.סי. פאוור פרו בע"מ.
 2. הטיפול בהזמנה יתחיל רק מעת הסדרת התשלום.
 3. זמן האספקה הינו עד 10 ימי עסקים אלא אם צוין אחרת.
 4. זמן האספקה תלוי בגורמים נוספים ועשוי להתארך.
 5. הלקוח יעודכן במקרה וקיימת בעיה באספקת מוצר ותינתן לו האפשרות לבחור מוצר אחר, להמתין או לבטל את ההזמנה. לא ינתן פיצוי כלשהו בשל עיכוב באספקה.
 6. מוסכם על הלקוח כי הסחורה שתסופק לו תשאר בבעלות  PCPower עד לפרעון מלוא התשלום.


:ב. אחריות לרכיבים ומוצרים

 1. האחריות מכסה מוצר שימצא פגום ע"י PCPower ושעל פי שיקול דעתנו בלבד נפגע עקב הפעלה בתנאי שימוש רגילים ו/או שקיים פגם בייצורו.
 2. תקופת האחריות מצויינת ליד שם הפריט בחשבונית . 1Y = אחריות לשנה, 3Y = אחריות לשלוש שנים, 18M=אחריות לשמונה עשר חודשים וכדומה.
 3. תקופת האחריות מתחילה ביום הקנייה.
 4. תיקונים ו/או החלפות במסגרת אחריות למוצרים שאינם מיובאים ע"י PCPower, ניתנים ע"י היבואן בארץ ובאחריותו, ויחולו עליהם תנאי האחריות של היבואן. ההחלטה על תיקון או החלפת המוצר תהיה של היבואן בלבד.
 5. במידה והמוצר אינו מיובא ע"י PCPower, והיבואן סגר את חברתו או הפסיק פעילות מכל סיבה שהיא, לא תהיה PCPower אחראית להחלפה או תיקון ללא תשלום גם אם המוצר בתקופת אחריות ונרכש ב-  PCPower.
 6. הלקוח אחראי למוצר עד מסירתו למעבדה. הלקוח ישא בהוצאות המשלוח של המוצר למעבדה כשהוא מבוטח לפי שוויו המלא וארוז בצורה שתמנע כל נזק. כמו כן יצרף הלקוח  את חשבונית המקור המהווה הוכחת רכישה.
 7. לקוחות שרכשו רכיבים נפרדים שלא כחלק ממערכת שלמה ישלחו לבדיקה רכיבים נפרדים ולא את כל המערכת. 
 8. אין  PCPower אחראית לנזק מכל סוג שהוא ו/או לאובדן רווח הקשורים ישירות או בעקיפין למוצר.
 9. מןמלץ לגבות את המידע מרכיבי אחסון מידע לפני מסירתם למעבדה. המידע על רכיבי האחסון יהיה באחריות הלקוח בלבד.
 10. משך זמן הטיפול במוצר שאינו מיובא ע"י PCPower אינו באחריותנו. המוצר נשלח ליבואן בתוך מהר ככל האפשר לאחר קבלתו במעבדה אך משך זמן התיקון או ההחלפה תלויים ביבואן בלבד.
 11. תקופת האחריות למוצר שהוחלף שווה למשך זמן האחריות שנותר למוצר המקורי שנמצא לקוי.
 12. באחריות הלקוח למסור את המוצר למעבדת השירות במהלך תקופת האחריות, שיחת טלפון לא תחשב כמסירת המוצר למעבדה. 

:ג. במקרים הבאים לא תחול האחריות

 1. הסרה או פגיעה במדבקת האחריות של המוצר ו/או הסרה או פגיעה במס' הסידורי או הברקוד על גבי המוצר. 
 2. פגיעה במוצר כתוצאה משימוש שאיננו תואם את הוראות ההפעלה ו/או משימוש לא נכון במוצר ו/או מתאונה ו/או מכוח עליון ומיקרים נוספים עליהם אין ל- PCPower שליטה.
 3. המוצר נפגע מתקלה או הפרעה כלשהי ברשת החשמל או ברציפות אספקת החשמל, שיבוש או הפרעה ברשת הטלפון או רשתות אחרות, חיבור לא תקין של המוצר לרשת החשמל לרבות כבלים שלא סופקו ע"י PcPower ו/או אביזרים חשמליים שאינם תקינים (לרבות שקעים ומחברים), לא נעשה שימוש/לא נעשה שימוש נכון בהארקה, פגיעה ממכשיר חשמלי אחר המחובר ישירות או בעקיפין למוצר.
 4. במידה ובוצע תיקון ו/או שינוי שלא ע"י מעבדת  PCPower הכולל הרכבת המוצר או מספר מוצרים יחד, וכן בכל מקרה של שילוב/חיבור/הרכבה לא נכונים ו/או לא נאותים ו/או לא מוסמכים/מקצועיים של מוצר/ים שנרכשו מ PCPower בלבד או מוצרים שנרכשו מ PCPower ומוצרים שנרכשו מספקים אחרים.
 5. במקרים של אי תשלום או חריגה אחרת מהסכם הרכישה שבוצע.
 6. פגיעה ע"י וירוסים או תוכנות כלשהן.
 7. המוצר נפגע מהזנחה ו/או רשלנות כולל זיהום או לכלוך כלשהוא.
 8. PCPower לא תהיה אחראית לכל הפסד או נזק כולל נזקי גוף ו/או ציוד, שנגרמו ח"ו כתוצאה משימוש בציוד או כתוצאה מפעולה לא תקינה של ציוד, אלא רק לתיקונו ו/או החלפתו בהתאם לתנאים לעיל.  

ד. רכישה, תשלום, החזרות והחלפות:

 1. מוצרים רגילים (שלא הוזמנו ו/או הורכבו במיוחד עבור הלקוח), סגורים באריזתם המקורית (שלא נפתחה) ושלא נעשה בהם שימוש כלל ניתניםלהחזרה או החלפה בתוך שבועיים מיום הקנייה.
 2. הלקוח יזוכה במחיר המוצר בניכוי 5% מערך התשלום או 100 ש"ח הנמוך מבניהם. הלקוח יזוכה באותה שיטה בה שילם, לדוגמא – שילם הלקוח בכרטיס אשראי במסלול קרדיט – יזוכה הלקוח בכרטיס אשראי במסלול קרדיט, וכד' 
 3. לא ניתן להחזיר ו/או להחליף מוצרים שהוזמנו במיוחד עבור הלקוח.
 4. לא ניתן להחזיר/להחליף מערכות מחשב מקצועיות ניידות / נייחות כגון מחשבי עריכה, מחשבי אודיו וכדומה  המורכבות במיוחד עבור הלקוח ובהתאם להזמנה שביצע.
 5. החזרה/החלפה של מוצר שאינו מיובא ע"י  PCPower  כפופה להחלטת היבואן ותוכל להתבצע באישורו בלבד.
ה. תנאים כלליים:
 1. הלקוח מתחייב להשתמש באתר בתום לב ובהתאם להוראות וכי לא יעשה יימנע מכל פגיעה ו/או שימוש זדוני בפיסיפאוור ו/או בצד ג' כלשהו באמצעות האתר.
 2. הלקוח מצהיר ומאשר בזאת כי ידוע לו וכי הוא מסכים לכך שפיסיפאוור תנקוט בכל אמצעי על פי דין במקרה של הפרת תנאי השימוש לרבות העברת פרטי הלקוח לצד ג'.
 3. הלקוח מסכים ומאשר לא תהיה לו כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי פיסיפאוור או מי מטענה בגין נזק כלשהו (ישיר/עקיף/כללי) הקשור למידע והשירותים המוצעים באתר לרבות דיוק, מהימנות, ועדכניות. השימוש במידע שבאתר הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
 4. המשתמש באתר מסכים ומתחייב שלא להעתיק, לשכתב, להפיץ ו/או לפרסם בפומבי טקסט, תמונות, נתונים טכניים, מאמרים ו/או חלקים מהם ללא קבלת אישור מפורש בכתב ומראש מחברת פיסיפאוור.
 5. הלקוח ו/או המשתמש באתר מסכימים מראש כי מקום השיפוט הבלעדי בכל מחלוקת הקשורה לאתר ולשימוש בו תהיה בית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד.